Informace o ochraně
osobních údajů

ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČ 26725967 (dále jen Ecobat), jako provozovatel informačního systému tímto poskytuje dotčeným osobám informace ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES platné od 25. 5. 2018 (dále jen Obecné nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů).

1. Identifikační údaje provozovatele informačního systému
Provozovatelem informačního systému je ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČ 26725967.

2. Účel zpracování osobních údajů
Účel zpracování osobních údajů dotknuté osoby ze strany Ecobatu je následovný: komunikace mezi Ecobatem a dotčenou osobou formou poštovní nebo kurýrní zásilky a elektronické pošty.

3. Seznam zpracovávaných osobních údajů
Ecobat zpracovává v informačním systému následující osobní údaje poskytnuté dotčenou osobou: Jméno, příjmení, název společnosti, telefon, adresa, e-mail.

4. Oprávněné osoby
Oprávnění získávat osobní údaje jménem Ecobatu vyplývá oprávněným osobám ze zaměstnání  v Ecobatu. Žádost o oznámení totožnosti oprávněné osoby, která získává osobní údaje jménem Ecobatu a žádosti dotčené osoby na základě Obecného nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů může dotčená osoba adresovat Ecobatu písemnou formou.

5. Poučení o dobrovolnosti poskytnout osobní údaje
Poskytnutí údajů dotčenou osobou je dobrovolné a dotčená osoba nemá povinnost osobní údaje, které mají být zpracovávané, Ecobatu poskytnout.

6. Zveřejnění osobních údajů
Ecobat poskytnuté osobní údaje dotčené osoby nezveřejňuje.

7. Poučení o právech dotčené osoby
Práva dotčené osoby při spravování osobních údajů upravuje Obecné nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů.
Dotčená osoba může ve smyslu ustanovení Obecného nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:
a) potvrzení, zda jsou anebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému,
c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého získal její osobní údaje na zpracování,
d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
e) opravu anebo likvidaci jejích nesprávných, neúplných anebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
f) likvidaci jejích osobních údajů, kterých účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.
Dotčená osoba má současně právo u provozovatele vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou anebo budou zpracované na jiné účely bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci.
Zpracovávání  osobních údajů může dotčená osoba kdykoli bez udání důvodu odvolat.